Dew Falls
Nguyễn Vỹ
     DEW FALLS

     Dew falls
     heavy
     Curbing
     Willow
     branches
     Darling
     Frigid
     North winds
     Softly
     seep to
     the dew
     Making
     a wound!
     Then the
     clear drop
     of dew
     its heart
     broken
     tattered
     darling
     Each drop
     chiming
     each drop
     in ruin
     on the
     forlorn
     grave mound
     Dew falls
     on broken
     willow
     branches
     Wind, rain
     tattered
     dripping
     chiming
     breaking
     Rain falls
     Wind falls
     Leaves fall
     Darling!
     SƯƠNG RƠI

     Sương rơi
     Nặng trĩu
     Trên cành
     Dương liễu

     Nhưng hơi
     Gió bấc
     Lạnh lùng
     Hiu hắt
     Thấm vào
     Em ơi
     Trong lòng
     Hạt sương
     Thành một
     Vết Thương!...
     Rồi hạt
     Sương trong
     Tan tác
     Trong lòng
     Tả tơi
     Em ơi
     Từng giọt
     Thánh thót
     Từng giọt
     Điêu tàn
     Trên nấm
     Mồ hoang!...
     Rơi sương
     Cành dương
     Liễu ngã
     Gió mưa
     Tơi tả
     Từng giọt
     Thánh thót
     Từng giọt
     Tơi bời
     Mưa rơi
     Gió rơi
     Lá rơi
     Em ơi!...
    Translated by Hien V. Ho
        Please read the rest of the story in WAR AND REMEMBERANCE.
Back