Poetic Sampling
Cổ Nguyệt
"Ngày đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia bỗng ..kỳ kỳ"

Ngồi buồn viết xuống vài dòng,
Ngày mới qua Mỹ một đồng cũng không
Làm "neo" sớm tối bỏ công
"Cơm chỉ" hai bữa chỉ mong lót lòng.

Nay con thành Mỹ chính tông
Quần xệ quá rốn tóc phồng "high light"
Thức giậy thấy mặt chào "Hi!"
"Good bye" đi học ,"good night" vô phòng.

        Please read the rest in Forum 7: FACES OF THE WAR.
Back