REEDUCATION CAMPS

Các anh về chuẩn bị lương thực mười ngày... cú lừa lịch sử của cộng sản đối với người lính miền nam.

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/December%202012/414415.jpg

Nhập Đề => Trong trại cải tạo.

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/December%202012/lenlop-nghechui.png

Nghe quản giáo lên lớp

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/December%202012/luocbotmi.png

Nấu cơm trong tù và lao động khổ sai.

 

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/December%202012/re-education-camp-1-305.jpg

 

Gánh...phân.

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/December%202012/2009_04_28_ganhphan-gif.jpg

 

Kết luận => Mút mùa lệ thủy...

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/December%202012/TraiCaiTao.jpg