Viet Khang

For having written and promoted Anh La Ai, Vietnamese song writer/composer Viet Khang has been jailed in 2011 for an unknown reason. His song, which expresses his belief in freedom of expression and human rights has been well received by the public. He has been brave enough to point to the crimes committed by the Vietnamese Communist Party on the people of Vietnam.
You can listen to the rendition of Anh La Ai by Truc Ho and four fellow singers in the following link. The words are simple and lyrically expressed.

YouTube link

His other song  Vietnam Toi Dau or Where is my Vietnam which is less well known is sung by its author in the following link.  
http://freedomforvietnam.wordpress.com/2012/01/28/the-music-of-viet-khang/

Anh La Ai (Who are you)
By Viet Khang

Tell me who are you?
Why jailing me, what have I done wrong?
Tell me who are you?
Why beating me without the slightest mercy?
Tell me who are you?
Why stopping me from professing
my love for this country
whose people have suffered so much?

Tell me where you're from?
Why stopping me from opposing China?
Tell me where you're from?
Why insulting me in our native tongue?

Tell me where you're from?
Why cowardly serving enemies
Then showing your hands stained in our blood?

I cannot sit still
When my country is collapsing.
My people will be sinking
into thousand years of eternal darkness.

I cannot sit still
For the future of my descendants.
What will be their roots
when this world has no trace of...Vietnam?

                          (Translation from the internet)
Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!

Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?

Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào

Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam